Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về: "Lỗi khác (NNT chưa có HSKT chính thức cho kỳ tính thuế 12/2022)"?

Nếu tờ khai chính thức chưa được gửi hoặc gửi chưa thành công, việc nộp tờ khai bổ sung sẽ dẫn đến lỗi sau:

Để khắc phục lỗi trước tiên bạn phải nộp tờ khai chính thức thành công rồi mới tiến hành nộp tờ khai bổ sungCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.