Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.30

Ngày phát hành: Thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm:

   1- Hồ sơ 630: Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ. Tối ưu chức năng tính lại (Mặc định không chọn tất cả).

   2- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.30. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.