Open navigation

Năm 2024 có phải phát hành lại ký hiệu hóa đơn không ?

Theo quy định của TT 78 và NĐ 123 về ký hiệu, mẫu số hóa đơn, bắt đầu từ ngày 01/01/2024, quý Doanh nghiệp sẽ phải tiến hành xuất hóa đơn theo ký hiệu mới và bắt đầu lại từ số 1.

Để phát hành nhanh ký hiệu hóa đơn năm 2024, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tài liệu tham khảo: Phát hành nhanh hóa đơn điện tử cho năm tài chính tiếp theo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.