Open navigation

Tại sao không mở được file trình ký?

Kiểm tra thông tin tài khoản ký số (4) ở phần  thông tin người ký trong mục Thông tin đơn vị xem đã chính xác chưa (như hình). Sau khi điều chỉnh lại đúng thì trình ký lại tờ khai.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.