Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.25

Ngày phát hành: Thứ 5, ngày 16 tháng 03 năm 2023.


Các cải tiến bao gồm:

   1- Quản lý NLĐ: Tối ưu nạp dữ liệu Thông tin chi tiết NLĐ.

   2- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng TaxOnline. Tối            ưu xuất PDF.  

   3- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.25. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.