Open navigation

Hóa đơn bị lệch 1 đồng

Trong quá trình lập hóa đơn, sẽ có phát sinh những vấn đề liên quan đến số thập phân dẫn đến giá trị của tổng thành tiền thanh toán khi xem trước hóa đơn bị lệch 1 đồng.


- Ví dụ như trường hợp bên dưới: 

Hàng hóa 1 - Đơn giá: 50.045,50 - Số lượng: 1 - Thuế suất: 8% - Tiền thuế: 4.003,64

Hàng hóa 2 - Đơn giá: 50.000 - Số lượng: 1 - Thuế suất: 10% - Tiền thuế: 5.000


Nguyên nhân: 

- Chỉ tiêu "Tổng thành tiền chưa thuế" (3) được tính bằng tổng các giá trị trong cột (1) sau đó làm tròn

50.045,5 + 50.000 = 100.045,5 Làm tròn số thành 100.046


- Chỉ tiêu "Tổng tiền thuế" (4) được tính bằng tổng các giá trị trong cột (2) sau đó làm tròn

4.003,64 + 5.000 = 9.003,64 Làm tròn số thành 9.004


- Chỉ tiêu "Tổng tiền thanh toán bằng số" (5) được tính bằng tổng các giá trị trong cột (1) và (2) sau đó làm tròn

50.045,5 + 4.003,64 + 50.000 + 5.000 = 109.049,14 Làm tròn số thành 109.049


Hướng xử lý: Người dùng chủ động điều chỉnh các số lẻ hoặc tự làm tròn số trong cột "Tổng tiền thuế" (2)


Cách thực hiện:

Tại ô "Tiền thuế khác %" (2), vui lòng xóa số đang sẵn có, nhập lại giá trị mà người dùng đã tự điều chỉnh (Lưu ý: không được chênh lệch quá 1.000 đồng) > Sau đó click chuột ra bên ngoài đề phần mềm tự tính lại các số liệu trong "Tổng tiền thanh toán" "Tổng tiền thanh toán bằng chữ" > Bấm "Xem trước (F3)" (2) để xem hóa đơn.


Trân trọng cảm ơn ./. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.