Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành: Thứ 6, ngày 30 tháng 12 năm 2022.


Cải tiến


   1- Hồ sơ Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký hồ sơ.


   2- Hồ sơ 600: Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ.


   3- Hồ sơ 602: Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ.


   4- Hồ sơ 630: Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ.


   5- Tờ khai TK1-TS: Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ.


   6- Hồ sơ 606a: Tối ưu lưu dữ liệu.


   7- Hồ sơ 611: Tối ưu chức năng nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.


   8- Tối ưu cập nhật danh mục ngân hàng.


   9- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.