Open navigation

Lưu thành công tờ khai bổ sung nhưng sao kết xuất không được?

Bước 1: Kiểm tra xem tháng/năm lập tờ khai bổ sung đang để là tháng mấy?

Bước 2: Trên giao diện kết xuất báo cáo chọn đúng tháng/năm lập tờ khai bổ sung

Bước 3: Kết xuất -> Kiểm tra dữ liệu -> Ký và Nộp hồ sơ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.