Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành: Thứ 6, ngày 07 tháng 10 năm 2022. 


Cải tiến

  1 - Hồ sơ 600: Cập nhật tỷ lệ đóng từ 10/2022 (32%). Tối ưu đường dẫn tập tin đính kèm. Nâng cấp chức năng lưu thông tin NLĐ vào Quản lý NLĐ (Tự động cập nhật).

  2 - Hồ sơ 613: Điều chỉnh tên hồ sơ trong PGNHS.

  3 - Giao diện: Thay đổi giao diện chọn tờ khai đối với các hồ sơ: 607, 608, 610, 612.

  4 - Tối ưu chức năng tự động cập nhật danh mục.

  5 - Tối ưu hiển thị danh sách menu (Đối với gói dịch vụ không tính phí hoặc chưa có gói dịch vụ).

  6 - Quản lý NLĐ: Cập nhật hướng dẫn Thêm dòng/Xóa dòng trên Danh mục vị trí công việc.

  7 - iBCLD: Đóng chức năng kê khai.

  8 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.