Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành: Thứ 2 ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Tính năng mới

1. Quản lý NLĐ: Thêm chức năng Đồng bộ với Odoo.

2. TS24 ID: Thêm chức năng Thay đổi tài khoản đăng nhập (email).

Cải tiến

1. Xem XML BHXH: Tối ưu xem hồ sơ 608.

2. Thanh trạng thái (Status Bar): Cập nhật tỷ lệ đóng (BHTN = 1%, BHTNLĐ, BNN=0.5% (Chỉ với DNNN) > BHTN = 2%, BHTNLĐ, BNN=0.5%).

3. Tờ khai TK1-TS: Tối ưu tốc độ xử lý dữ liệu (Lưu; Nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu; Xuất dữ liệu đã có ra Excel mẫu).

4. Tờ khai D01-TS: Cập nhật tên cột “Số định danh” thành “Mã sổ BHXH”.

5. Hồ sơ 608: Tối ưu chức năng lưu dữ liệu (Cho lưu dữ liệu khi PM thông báo lỗi, trước đây thì không).

6. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu chức năng trình ký.

7. Thông tin đơn vị: Cập nhật text box thành combo box với các thông tin địa bàn hành chính trên “Thông tin xuất hóa đơn”.Tối ưu thông tin người ký tắt.

8. Tối ưu thông báo Chức năng tra cứu C12 từ cơ quan BHXH.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.  

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.