Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành: Thứ 5, ngày 01 tháng 12 năm 2022


Cải tiến

  1. Hồ sơ 600: Tối ưu tốc độ lưu dữ liệu.
  2. Hồ sơ 604 (Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị): Tối ưu lưu hồ sơ qua Cloud24.
  3. Cập nhật danh mục sitemap và danh sách phân quyền.
  4. Kết xuất BC: Tối ưu xuất tập tin báo cáo.
  5. Nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu: Tối ưu nạp dữ liệu số.
  6. Tối ưu hiển thị trên Khay hệ thống (System tray).
  7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.